Tips en Trucs 2020

Thermostaat met timer

Bash is ideaal om scripts te schrijven. Het heeft niet de mogelijkheden van een programmeertaal zoals python, maar kan mits het gebruik van zijn uitgebreide mogelijkheden en flexibel denken toch gebruikt worden om te programmeren.

Vandaag schrijven we een script waarbij we uitgebreid gebruik maken van array's (verzameling variabelen) om een thermostaat op basis van een weekplanning te maken.

Het script zelf bevat uitgebreide commentaar om de volgende mogelijkheden van bash in de verf te zetten:

Dit script is een vereenvoudiging van een thermostaatregeling in ontwikkeling. Het werd dus vereenvoudigd, van uitgebreidere commentaar voorzien en daardoor niet helemaal uitgewerkt. Maar het toont wel goed hoe je met array's kunt werken en een volledig programma in bash kunt schrijven. Misschien een basis voor een eigen ontwerp.

Het script in werking

Om het script te testen, kan je verschillende variabelen aanpassen.

dany@pindabook:~> sh timerThermostat.sh 
Script draait in testmode en toont debug informatie.
Reset thermostaat
Indien niet alle radiatoren werden aangestuurd, verschijnen rm foutmeldingen.
rm: kan '/tmp/0B1100014153860280' niet verwijderen: Bestand of map bestaat niet
6 07:20 22:45
awake
07:20 08:30 22.00
11:00 13:30 22.20
16:45 17:30 22.20
22:15 22:45 22.20
10:44
Keuken niet verwarmen
Uit te voeren Tasmota opdracht: wget -q http://tasmota_a943fa-1018/cm?cmnd=Power%20Off
Kamertemp: 21.78 °C
Thermostaat temp: 22.00
Zuid aan bij 21.9 °C.
Noord aan bij 21.7 °C.
Noord uit bij 21.9 °C.
Zuid uit bij 22.1 °C.
Livingverwarming Zuid inschakelen
Stuur RF Code: 0B1100010141538601010F80
Bash termostaat

Het script

#!/bin/bash

# Testmode uitschakelen door de volgende regel in commentaar te plaatsen
debug=1
if [ ! -z $debug ]; then
 echo "Script draait in testmode en toont debug informatie."
 # De timer en thermostaat elke keer resetten
 touch timerThermostat/thermostatReset
fi

# Hier initialiseren we arrays
# Timer array met standaard timergegevens
# dag van de week - starttijd - stoptijd
timerdefault[0]="0 07:20 22:45"
timerdefault[1]="2 07:20 22:45"
timerdefault[2]="4 07:20 22:45"
timerdefault[3]="6 07:20 22:45"
timerdefault[4]="1 07:20 22:45"
timerdefault[5]="3 07:20 22:45"
timerdefault[6]="5 07:20 22:45"
# De volgende items staan niet chronologisch
timerdefault[7]="0 16:30 17:00"
timerdefault[8]="0 17:30 22:45"

# Thermostaat array met standaard gegevens voor de keuken
# Starttijd - stoptijd - temperatuur 
thermostatkitchendefault[0]="07:20 08:30 22.00"
thermostatkitchendefault[2]="11:00 13:30 22.20"
thermostatkitchendefault[1]="22:15 22:45 22.20"
thermostatkitchendefault[3]="16:45 17:30 22.20"
# Thermostaat array met standaard gegevens voor de woonkamer
thermostatlivingdefault[0]="08:10 11:15 22.00"
thermostatlivingdefault[2]="13:15 17:00 22.00"
thermostatlivingdefault[1]="17:15 22:45 22.00"
# Het volgende item staat niet chronologisch
thermostatlivingdefault[3]="16:45 17:15 22.00"

# Waar worden de arrays bewaard
if [ ! -d timerThermostat ]; then
 mkdir timerThermostat
fi
timerfile="timerThermostat/timer"
thermostatkitchenfile="timerThermostat/thermostatkitchen"
thermostatlivingfile="timerThermostat/thermostatliving"
# Luchtdruk, Vochtigheid en Temperatuur afkomstig van een sensor
PresHumiTempfile="timerThermostat/PresHumiTemp"
# Indien geen sensor aanwezig, zelf gegevens aanmaken als voorbeeld
if [ ! -f $PresHumiTempfile ]; then
 echo " 998.61 hPa" > $PresHumiTempfile
 echo " 51.58 %" >> $PresHumiTempfile
 echo " 21.78 C" >> $PresHumiTempfile
fi

# Initialiseren Associatieve arrays (namen als index) met de verschillende radiators
declare -A heater
heater[LivingZuidOn]="0B1100010141538601010F80 on"
heater[LivingZuidOff]="0B1100000141538601000080 off"
heater[LivingNoordOn]="0B1100000141538602010F80 on"
heater[LivingNoordOff]="0B1100010141538602000080 off"
heater[KeukenZuidOn]="tasmota_a943fa-1018 on"
heater[KeukenZuidOff]="tasmota_a943fa-1018 off"

# Temperatuurschommeling tussen aan- en uitschakelen radiator
hysteresis="0.1"

if [ -f timerThermostat/thermostatDefault ]; then
 echo "Herstel standaard thermostaat"
 rm $timerfile
 rm $thermostatkitchenfile
 rm $thermostatlivingfile
 # In testmode elke keer Standaard thermostaat gebruiken
 if [ -z $debug ]; then
  rm timerThermostat/thermostatDefault
 fi
fi

if [ -f timerThermostat/thermostatReset ]; then
 echo "Reset thermostaat"
 echo "Indien niet alle radiatoren werden aangestuurd, verschijnen rm foutmeldingen."
 for switch in "${!heater[@]}"
 do
  if [[ "$switch" == *Off ]]; then
   heateritem=${heater[$switch]}
   if [[ "$heateritem" == tasmota* ]]; then
    tempfile="/tmp/${heateritem:0:19}"
   else
    tempfile="/tmp/${heateritem:0:6}${heateritem:8:10}${heateritem:22:2}"
   fi
   rm $tempfile
  fi
 done
 # In testmode elke keer de thermostaat resetten en Manueel ingestelde temperatuur gebruiken
 if [ -z $debug ]; then
  rm /var/www/html/data/thermostatManual
  rm /var/www/html/data/thermostatReset
 fi
fi

# Functie om een Radiografische KlikAanUit Radiator in- of uit te schakelen
sendRF () {
 # Radiator eenduidig uit RF code filteren
 tempfile="/tmp/${1:0:6}${1:8:10}${1:22:2}"
  # indien nodig de status van de radiator initialiseren
 if [ ! -f "$tempfile" ]; then
  if [ "$2" == "off" ]; then
   echo 'on' > "$tempfile"
  else
   echo 'off' > "$tempfile"
  fi
 fi
 # De radiator enkel aansturen indien dit nodig is
 if [ $(cat "$tempfile") == "off" ] && [ "$2" == "on" ]; then
  if [ -f /home/pi/rfxcmd_gc-master/rfxcmd.py ]; then
   python /home/pi/rfxcmd_gc-master/rfxcmd.py -d /dev/ttyUSB0 -s "$1"
  else
   echo "Stuur RF Code: $1"
  fi
  # Bewaar de status van de radiator
  echo 'on' > "$tempfile"
 elif [ $(cat "$tempfile") == "on" ] && [ "$2" == "off" ]; then
  if [ -f /home/pi/rfxcmd_gc-master/rfxcmd.py ]; then
   python /home/pi/rfxcmd_gc-master/rfxcmd.py -d /dev/ttyUSB0 -s "$1"
  else
   echo "Stuur RF Code: $1"
  fi
  echo 'off' > "$tempfile"
 fi
}

# Functie om een WiFi Tasmota Radiator in- of uit te schakelen
tasmota () {
  # indien nodig de status van de radiator initialiseren
 if [ ! -f /tmp/$1 ]; then
  echo "Uit te voeren Tasmota opdracht: wget -q http://$1/cm?cmnd=Power%20Off"
  echo '{"POWER":"OFF"}' > /tmp/$1
 fi
 # De radiator enkel aansturen indien dit nodig is
 if [ $2 == "on" ] && [ $(cat /tmp/$1) == '{"POWER":"OFF"}' ]; then
  echo "Uit te voeren Tasmota opdracht: wget -q http://$1/cm?cmnd=Power%20On"
  # Bewaar de status van de radiator
  echo '{"POWER":"ON"}' > /tmp/$1
  #echo $(wget -qO- http://$1/cm?cmnd=Power) > /tmp/$1
 elif [ $2 == "off" ] && [ $(cat /tmp/$1) == '{"POWER":"ON"}' ]; then
  echo "Uit te voeren Tasmota opdracht: wget -q http://$1/cm?cmnd=Power%20Off"
  echo '{"POWER":"OFF"}' > /tmp/$1
  #echo $(wget -qO- http://$1/cm?cmnd=Power) > /tmp/$1
 fi
}
# Functie om alle radiators uit te schakelen
function thermostatOff {
 # Overloop alle radiator waarden
 for switch in "${!heater[@]}"
 do
  # Enkel de indexnamen die eindigen op Off zijn van belang
  if [[ "$switch" == *Off ]]; then
   # Hoe wordt de radiator aangestuurd, via Tasmota of Radiografische
   if [[ "${heater[$switch]}" == tasmota* ]]; then
    tasmota ${heater[$switch]}
   else
    sendRF ${heater[$switch]}
   fi
  fi
 done
}
# Functie die de radiators aanstuurd
function thermostat {
 temp=$(tail -1 $PresHumiTempfile)
 temp=${temp%% C*}
 # Verwijder eventuele witruimte voor de temperatuur
 temp="${temp#"${temp%%[![:space:]]*}"}"

 # Gebruik indien mogelijk de thermostaat voor de keuken opgeslagen in een bestand, anders de standaard keuken thermostaat opgeslagen in de array thermostatkitchendefault
 if [ ! -f $thermostatkitchenfile ]; then
  # Sla de standaard thermostaat op
  printf "%s\n" "${thermostatkitchendefault[@]}" > $thermostatkitchenfile
 fi
 # Lees de thermostaat voor de keuken in
 mapfile -t raw < $thermostatkitchenfile
 # Sorteer de thermostaatgegevens chronologisch
 IFS=$'\n' thermostatkitchen=($(sort <<<"${raw[*]}"))
 # Verwijder tijdelijke hulpvariabelen
 unset IFS
 unset raw
 if [ ! -z $debug ]; then
  printf "%s\n" "${thermostatkitchen[@]}"
  echo $now
 fi

 # Verwarming wordt standaard uitgeschakeld
 heating="off"
 # Controleer of nu valt tussen een thermostaat start- en stoptijd
 for thermostatitem in "${thermostatkitchen[@]}"; do
  daytime=(${thermostatitem})
  if [[ "${daytime[0]}" < "$now" ]] && [[ "${daytime[1]}" > "$now" ]]; then
   heating="on"
   break
  fi
 done
 # De variable daytime[2] bevat de in de thermostaat ingestelde temperatuur
 # Controleer of er manueel een temperatuur werd ingesteld
 if [ -f timerThermostat/thermostatManual ]; then
  mapfile -t manual < timerThermostat/thermostatManual
  for manualitem in "${manual[@]}"; do
   roomtemp=(${manualitem})
    if [ "${roomtemp[0]}" == "kitchen" ]; then
     daytime[2]=${roomtemp[1]}
     echo "Manual temp kichen: ${daytime[2]} °C"
     heating="on"
    break
   fi
  done
 fi
 # Enkel als de verwarming geregeld moet worden (via thermostaat of manueel)
 if [ "$heating" == "on" ]; then
  # Is de kamertemperatuur hoger of lager dan de ingestelde temperatuur, rekening houdend met de hysteresis
  if (( $(awk "BEGIN {print ($temp < ${daytime[2]} - $hysteresis)}") )); then
   echo "Keukenverwarming inschakelen"
   tasmota ${heater[KeukenZuidOn]}
  elif (( $(awk "BEGIN {print ($temp > ${daytime[2]} + $hysteresis)}") )); then
   echo "Keukenverwarming uitschakelen"
   tasmota ${heater[KeukenZuidOff]}
  fi
 else # Op dit moment wordt de keuken niet verwarmd.
  echo "Keuken niet verwarmen"
  tasmota ${heater[KeukenZuidOff]}
 fi
 # Iets complexere regeling voor de woonkamer met twee radiators
 # Gebruik de standaard of opgeslagen thermostaat
 if [ ! -f $thermostatlivingfile ]; then
  printf "%s\n" "${thermostatlivingdefault[@]}" > $thermostatlivingfile
 fi
 mapfile -t raw < $thermostatlivingfile

 IFS=$'\n' thermostatliving=($(sort <<<"${raw[*]}"))
 unset IFS
 unset raw

 heating="off"
 for thermostatitem in "${thermostatliving[@]}"; do
  daytime=(${thermostatitem})
  if [[ "${daytime[0]}" < "$now" ]] && [[ "${daytime[1]}" > "$now" ]]; then
   heating="on"
   break
  fi
 done
 if [ "$heating" == "on" ]; then
  if [ ! -z $debug ]; then
   echo "Kamertemp: $temp °C"
   echo "Thermostaat temp: ${daytime[2]}"
   echo "Zuid aan bij" $(awk "BEGIN {print (${daytime[2]} - $hysteresis)}") "°C."
   echo "Noord aan bij" $(awk "BEGIN {print (${daytime[2]} - $hysteresis - $hysteresis * 2)}") "°C."
   echo "Noord uit bij" $(awk "BEGIN {print (${daytime[2]} + $hysteresis - $hysteresis * 2)}") "°C."
   echo "Zuid uit bij" $(awk "BEGIN {print (${daytime[2]} + $hysteresis)}") "°C."
  fi
  if (( $(awk "BEGIN {print ($temp < ${daytime[2]} - $hysteresis)}") )); then
   echo "Livingverwarming Zuid inschakelen"
   sendRF ${heater[LivingZuidOn]}
   # Indien de ingestelde temperatuur te laag is gezakt, wordt de tweede radiator ingeschakeld
   if (( $(awk "BEGIN {print ($temp < ${daytime[2]} - $hysteresis - $hysteresis * 2)}") )); then
    echo "Livingverwarming Noord inschakelen"
    sendRF ${heater[LivingNoordOn]}
   fi
  elif (( $(awk "BEGIN {print ($temp > ${daytime[2]} + $hysteresis - $hysteresis * 2)}") )); then
   # Als de ingestelde temperatuur bijna is bereikt, wordt de tweede radiator uitgeschakeld
   echo "Livingverwarming Noord uitschakelen"
   sendRF ${heater[LivingNoordOff]}
   # Bij het licht overschrijden van de ingestelde temperatuur wordt ook de eerste radiator uitgeschakeld
   if (( $(awk "BEGIN {print ($temp > ${daytime[2]} + $hysteresis)}") )); then
    echo "Livingverwarming Zuid uitschakelen"
    sendRF ${heater[LivingZuidOff]}
   fi
  fi
 else # Op dit moment wordt de woonkamer niet verwarmd.
  echo "Living niet verwarmen"
  sendRF ${heater[LivingZuidOff]}
  sendRF ${heater[LivingNoordOff]}
 fi
}

# Gebruik een wekenplanning om de thermostaat aan te sturen
if [ ! -f $timerfile ]; then # default
 printf "%s\n" "${timerdefault[@]}" > $timerfile
fi
mapfile -t raw < $timerfile

IFS=$'\n' timer=($(sort <<<"${raw[*]}"))
unset IFS
unset raw

# Standaard werkt de thermostaat niet (slaaptoestand)
state="sleep"
# Bepaal de weekdag en tijdstip van het moment
weekday=$(date +%w)
now=$(date +%H:%M)
# Doorloop de timergegevens
for timeritem in "${timer[@]}"; do
 daytime=(${timeritem})
 # Timeritem voor vandaag gevonden
 if [ "${daytime[0]}" == "$weekday" ]; then
  echo "$timeritem"
  # Moet de thermostaat geactiveerd worden (wakker worden)
  if [[ "${daytime[1]}" < "$now" ]] && [[ "${daytime[2]}" > "$now" ]]; then
   state="awake"
   break
  fi
 fi
done

echo $state
if [ $state == "awake" ]; then
 # Verwarming regelen
 thermostat
else
 # Verwarming uitschakelen
 thermostatOff
fi