Tips en Trucs 2019

Bestandssystemen herkennen

Alles in Linux wordt als een bestand behandeld en voorgesteld. Teksten, afbeeldingen, programma's, mappen, partities, hardware, enz. worden allemaal als bestanden in het bestandssysteem weergegeven.

Elk bestandssysteem bestaat uit twee onderdelen. Een onderdeel bevat informatie over het bestandssysteem en een ander onderdeel bevat informatie die behoord bij de bestanden en mappen (bestandsnaam, -type, rechten, gebruiker, groep, grootte, tijdstempels, enz.).

Er bestaan echter een hele reeks bestandssystemen zoals ext, ext2, ext3, ext4, hpfs, iso9660, JFS, minix, msdos, ncpfs nfs, ntfs, proc, Reiserfs, smb, sysv, umsdos, vfat, XFS, xiafs, enz.

Bij het in gebruik nemen van een verwisselbaar medium zoals een USB harde schijf, SSD of USB stick bepaald het bestandssysteem de mogelijkheden van het aangesloten opslagmedium. Zo moet je op een VFAT USB Stick niet proberen om een video bestand groter dan 4 GB te zetten.

df

De opdracht df (Disk Filesystem) wordt gebruikt om de nog vrije en reeds gebruikte ruimte van een bestandssysteem weer te geven. Met de -T (--print-type) optie wordt ook het bestandssysteem weergegeven:

dany@pindabook:~> df -khT
Bestandssysteem Type   Grootte Gebruikt Besch Geb% Aangekoppeld op
devtmpfs    devtmpfs  3,9G    0 3,9G  0% /dev
tmpfs      tmpfs    3,9G    0 3,9G  0% /dev/shm
tmpfs      tmpfs    3,9G   9,7M 3,9G  1% /run
tmpfs      tmpfs    3,9G    0 3,9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4    ext4     79G   8,7G  66G 12% /
/dev/sda2    vfat    256M   57M 200M 22% /boot/efi
/dev/sda7    ext4    147G   29G 112G 21% /usr/home/Documents
tmpfs      tmpfs    789M   20K 789M  1% /run/user/1000
/dev/sdb1    fuseblk   58G   39G  20G 67% /run/media/dany/Dany Pinoy

mount

De mount opdracht wordt gebruikt om opslagmedia of bestandssystemen in een bestaande mappenstructuur op te nemen, te koppelen.

dany@pindabook:~> mount | grep "/dev/"
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/sda4 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
/dev/sda2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sda7 on /usr/home/Documents type ext4 (rw,relatime,stripe=32721,data=ordered)
/dev/sda7 on /srv/www/htdocs type ext4 (rw,relatime,stripe=32721,data=ordered)
/dev/sdb1 on /run/media/dany/Dany Pinoy type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)

De inhoud van /etc/fstab

Het /etc/fstab bestand bevat voor elk apparaat (virtueel of fysiek) het koppelpunt, het bestandssysteem en de opties.

dany@pindabook:~> cat /etc/fstab
UUID=de0cbb84-2cf8-43f2-ac79-735868b6223c /          ext4 acl,user_xattr 0 1
UUID=f9f57f26-608c-4550-9123-8f57b034aed4 swap         swap defaults    0 0
UUID=820d7da4-657f-4918-b863-6d2b847e8ba3 /usr/home/Documents ext4 defaults    0 2
UUID=0C54-931D               /boot/efi      vfat defaults    0 0
/usr/home/Documents/Web/ /srv/www/htdocs none bind 0 0

fsck

De fsck opdracht wordt gebruikt om bestandssystemen te controleren en indien nodig te herstellen. Met de -N optie toont fsck enkel de berichten, maar wordt er niets uitgevoerd.

dany@pindabook:~> sudo fsck -N /dev/sdb1
[sudo] wachtwoord voor root: 
'fsck' uit util-linux 2.31.1
[/usr/sbin/fsck.exfat (1) -- /dev/sdb1] fsck.exfat /dev/sdb1

file

De file opdracht gebruik je om het type van een bestand te achterhalen. Met de -s (--special-files) optie wordt ook het bestandssysteem weergegeven.

dany@pindabook:~> sudo file -sL /dev/sdb1
[sudo] wachtwoord voor root: 
/dev/sdb1: DOS/MBR boot sector
dany@pindabook:~> sudo file -sL /dev/sda4
/dev/sda4: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=de0cbb84-2cf8-43f2-ac79-735868b6223c (needs journal recovery) (extents) (64bit) (large files) (huge files)

parted

De parted opdracht beheert schijfpartities en ondersteunt zowel MS-DOS als GPT partitiesystemen. Met de -l (--list) optie wordt een lijst met alle blokapparaten weergegeven.

dany@pindabook:~> sudo parted -l
Model: ATA SAMSUNG MZ7TD256 (scsi)
Schijf /dev/sda: 256GB
Sectorgrootte (logisch/fysiek): 512B/512B
Partitietabel: gpt
Schijfvlaggen: 

Nummer Begin  Einde  Grootte Bestandssysteem Naam         Vlaggen
 1   1049kB 1050MB 1049MB  ntfs                  verborgen, diag
 2   1050MB 1322MB 273MB  fat32      EFI system partition opstart, esp
 3   1322MB 9911MB 8589MB  linux-swap(v1)  primary        swap
 4   9911MB 95,8GB 85,9GB  ext4       primary
 7   95,8GB 256GB  160GB  ext4       primary        msftdata


Model: SanDisk Ultra (scsi)
Schijf /dev/sdb: 62,1GB
Sectorgrootte (logisch/fysiek): 512B/512B
Partitietabel: msdos
Schijfvlaggen: 

Nummer Begin  Einde  Grootte Type   Bestandssysteem Vlaggen
 1   16,4kB 62,1GB 62,1GB  primary          type=07

lsblk

De lsblk opdracht toont een lijst met alle of specifieke blokapparaten. De fsblk opdracht raadpleegt daarvoor het sysfs bestandssysteem en de udev database.

dany@pindabook:~> sudo lsblk -f
NAME  FSTYPE LABEL   UUID                 MOUNTPOINT
sda                              
├─sda1 ntfs  WINRE_DRV 6C2452A5245271D6           
├─sda2 vfat  SYSTEM_DRV 0C54-931D              /boot/efi
├─sda3 swap       f9f57f26-608c-4550-9123-8f57b034aed4 [SWAP]
├─sda4 ext4       de0cbb84-2cf8-43f2-ac79-735868b6223c /
└─sda7 ext4       820d7da4-657f-4918-b863-6d2b847e8ba3 /usr/home/Documents
sdb                              
└─sdb1 exfat Dany Pinoy DAD4-0BE8              /run/media/dany/Dany Pinoy

blkid

De blkid opdracht geeft informatie over blokapparaten weer.

dany@pindabook:~> sudo blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="Dany Pinoy" UUID="DAD4-0BE8" TYPE="exfat" PARTUUID="c01dbbed-01"

cfdisk

Het cfdisk programma is een tekstomgeving waarmee je blokapparaten kunt partitioneren en de partitiestructuur weergeven.

dany@pindabook:~> sudo cfdisk
cfdisk