Tips en Trucs 2019

Bestands- en mapgrootte

Past deze map (en zijn inhoud) wel op mijn USB stick? Hoeveel ruimte wordt op mijn USB stick reeds ingenomen door bestanden en mappen en hoeveel is er nog beschikbaar? Zijn veel gestelde vragen.

USB sticks en apparaten

Bij het plaatsen van een USB stick in de computer, wordt dit door uw systeem opgemerkt. Het systeem zorgt voor een virtueel apparaat waardoor je deze kunt benaderen en gebruiken. Om het aan de USB stick door het systeem toegewezen virtuele apparaat terug te vinden, voer je juist na het plaatsen van de USB stick de volgende opdracht uit:

dany@pindabook:~> dmesg
[  0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x24, date = 2018-04-02
[  0.000000] Linux version 4.12.14-lp150.12.45-default (geeko@buildhost) (gcc version 7.3.1 20180323 [gcc-7-branch r
evision 258812] (SUSE Linux) ) #1 SMP Mon Jan 14 20:29:59 UTC 2019 (7a62739)
...
[ 2618.655341] sdb: detected capacity change from 3909091328 to 0
[ 2623.785366] usb 2-2: USB disconnect, device number 14
[ 2629.368605] usb 2-2: new high-speed USB device number 15 using xhci_hcd
[ 2629.520203] usb 2-2: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=3100
[ 2629.520205] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2629.520207] usb 2-2: Product: USB DISK 2.0
[ 2629.520208] usb 2-2: Manufacturer:     
[ 2629.520208] usb 2-2: SerialNumber: 07A408027B5109AD
[ 2629.520660] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2629.520762] scsi host4: usb-storage 2-2:1.0
[ 2630.571209] scsi 4:0:0:0: Direct-Access       USB DISK 2.0   PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 2630.571372] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2632.271901] sd 4:0:0:0: [sdb] 7634944 512-byte logical blocks: (3.91 GB/3.64 GiB)
[ 2632.276298] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2632.276300] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 2632.280752] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 2632.280754] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2632.313013] sdb: sdb1
[ 2632.322471] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk

USB stick koppelen

In de meeste distributies wordt een geplaatste USB stick automatisch in het bestandssysteem gekoppeld bij het openen met een grafische bestandsbeheerder. Werk je uitsluitend met terminalopdrachten, dan koppel je de USB stick aan de map /mnt met de opdracht:

dany@pindabook:~> sudo mount /dev/sdb1 /mnt
[sudo] wachtwoord voor root:

De mount opdracht wordt met rootrechten (sudo) uitgevoerd en koppelt het virtuele apparaat /dev/sdb1 aan de map /mnt waardoor de inhoud van de USB stick voor het systeem en dus ook de gebruiker beschikbaar wordt. Met de mount opdracht zonder opties worden alle aan het bestandssysteem gekoppelde apparaten weergegeven:

dany@pindabook:~> mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=4029032k,nr_inodes=1007258,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
/dev/sda4 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=12851)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
/dev/sda2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sda7 on /usr/home/Documents type ext4 (rw,relatime,stripe=32721,data=ordered)
/dev/sda7 on /srv/www/htdocs type ext4 (rw,relatime,stripe=32721,data=ordered)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=807452k,mode=700,uid=1000,gid=100)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /mnt type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)

Deze USB stick ontkoppel je (veilig verwijderen) met de opdracht:

dany@pindabook:~> sudo umount /dev/sdb1
[sudo] wachtwoord voor root:

Heb je de USB stick via de grafische omgeving automatisch gekoppeld, dan wordt de laatste regel van het mount opdracht:

/dev/sdb1 on /run/media/dany/PindaNet type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=100,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)

Beschikbare ruimte

Om de reeds gebruikte en beschikbare ruimte op een aangekoppelde partitie te bepalen, gebruiken we de df (Disk Filesystem) opdracht. Met de volgende opdracht bepaal je de gebruikte en beschikbare ruimte van een aangekoppelde USB-stick:

dany@pindabook:~> df -h /dev/sdb1 
Bestandssysteem Grootte Gebruikt Besch Geb% Aangekoppeld op
/dev/sdb1     3,7G   4,0K 3,7G  1% /run/media/dany/PindaNet

De df opdracht gebruikt de -h (Human readable) optie om groottes met passende eenheden (K, M, G voor Kbytes, Megabytes en Gigabytes) weer te geven. De laatste optie is het aan de USB stick door het systeem toegewezen apparaat.

Schijfgebruik

Met de opdracht du (Disk Usage) wordt een overzicht gegeven van alle bestanden en mappen in de actieve map en de ruimte die ze op de schijf innemen. De laatste regel bevat de ruimte die door al deze bestanden en mappen samen wordt ingenomen.

dany@pindabook:~> cd /run/media/dany/PindaNet/
dany@pindabook:/run/media/dany/PindaNet> du -hsc ./*
24K   ./bcm2708-rpi-0-w.dtb
24K   ./bcm2708-rpi-b.dtb
24K   ./bcm2708-rpi-b-plus.dtb
24K   ./bcm2708-rpi-cm.dtb
24K   ./bcm2709-rpi-2-b.dtb
24K   ./bcm2710-rpi-3-b.dtb
24K   ./bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
24K   ./bcm2710-rpi-cm3.dtb
52K   ./bootcode.bin
4,0K  ./BUILD-DATA
48K   ./defaults
4,0K  ./INSTRUCTIONS-README.txt
1,5G  ./os
692K  ./overlays
3,0M  ./recovery7.img
4,0K  ./recovery.cmdline
660K  ./recovery.elf
0    ./RECOVERY_FILES_DO_NOT_EDIT
2,9M  ./recovery.img
28M   ./recovery.rfs
12K   ./riscos-boot.bin
1,5G  totaal

De cd opdracht opent (activeert) de map waarin de inhoud van de USB stick wordt weergegeven. De du opdracht geeft de grootte van elke map en bestand in de actieve map weer, samen met de totale grootte. De h optie zorgt voor een beter leesbare uitvoer (human readable). De s optie zorgt dat enkel de totale grootte voor elk bestand of map wordt weergegeven en de c optie zorgt voor het weergeven van de totale grootte.

Je kunt de grootte van een map ook laten weergeven, zonder deze eerst te openen:

dany@pindabook:/run/media/dany/PindaNet> cd
dany@pindabook:~> du -hsc /run/media/dany/PindaNet/*
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2708-rpi-0-w.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2708-rpi-b.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2708-rpi-b-plus.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2708-rpi-cm.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2709-rpi-2-b.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2710-rpi-3-b.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2710-rpi-cm3.dtb
52K   /run/media/dany/PindaNet/bootcode.bin
4,0K  /run/media/dany/PindaNet/BUILD-DATA
48K   /run/media/dany/PindaNet/defaults
4,0K  /run/media/dany/PindaNet/INSTRUCTIONS-README.txt
1,5G  /run/media/dany/PindaNet/os
692K  /run/media/dany/PindaNet/overlays
3,0M  /run/media/dany/PindaNet/recovery7.img
4,0K  /run/media/dany/PindaNet/recovery.cmdline
660K  /run/media/dany/PindaNet/recovery.elf
0    /run/media/dany/PindaNet/RECOVERY_FILES_DO_NOT_EDIT
2,9M  /run/media/dany/PindaNet/recovery.img
28M   /run/media/dany/PindaNet/recovery.rfs
12K   /run/media/dany/PindaNet/riscos-boot.bin
1,5G  totaal

De cd opdracht zonder opties zorgt dat de Persoonlijke map terug de actieve map wordt. De du opdracht krijgt nu de te onderzoeken map mee in de opties.

Dezelfde resultaten krijg je met de volgende alternatieve opdracht:

dany@pindabook:~> du -ah --max-depth=1 /run/media/dany/PindaNet/
48K   /run/media/dany/PindaNet/defaults
1,5G  /run/media/dany/PindaNet/os
692K  /run/media/dany/PindaNet/overlays
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2708-rpi-0-w.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2708-rpi-b-plus.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2708-rpi-b.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2708-rpi-cm.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2709-rpi-2-b.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2710-rpi-3-b.dtb
24K   /run/media/dany/PindaNet/bcm2710-rpi-cm3.dtb
52K   /run/media/dany/PindaNet/bootcode.bin
4,0K  /run/media/dany/PindaNet/BUILD-DATA
4,0K  /run/media/dany/PindaNet/INSTRUCTIONS-README.txt
0    /run/media/dany/PindaNet/RECOVERY_FILES_DO_NOT_EDIT
4,0K  /run/media/dany/PindaNet/recovery.cmdline
660K  /run/media/dany/PindaNet/recovery.elf
2,9M  /run/media/dany/PindaNet/recovery.img
28M   /run/media/dany/PindaNet/recovery.rfs
3,0M  /run/media/dany/PindaNet/recovery7.img
12K   /run/media/dany/PindaNet/riscos-boot.bin
1,5G  /run/media/dany/PindaNet/

De a optie zorgt dat alle bestanden en mappen doorzocht worden, terwijl de --max-depth optie ervoor zorgt dat enkel totalen worden weergegeven voor bestanden en mappen in de onderzochte map, dus niet voor eventuele submappen en bestanden in mappen. Om enkel de totale grootte van de onderzochte map weer te geven, gebruik je de opdracht:

dany@pindabook:~> du -h --max-depth=0 /run/media/dany/PindaNet/
1,5G  /run/media/dany/PindaNet/

Of

dany@pindabook:~> du -sh /run/media/dany/PindaNet/
1,5G  /run/media/dany/PindaNet/

NCurses Disk Usage

Een interactieve manier om de schijfruimte de onderzoeken, krijg je met de opdracht ncdu. Deze opdracht installeer je met:

dany@pindabook:~> sudo zypper install ncdu
[sudo] wachtwoord voor root: 
Ophalen van metagegevens uit opslagruimte 'packman' ..........................................................[gereed]
Cache van opslagruimte 'packman' wordt gebouwd ...............................................................[gereed]
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Het volgende NIEUWE pakket zal worden geïnstalleerd:
 ncdu

1 nieuw te installeren pakket.
Totale downloadgrootte: 51,3 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 90,2 KiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/...? alle opties tonen] (j): 
pakket ncdu-1.13-lp150.1.2.x86_64 wordt opgehaald                (1/1), 51,3 KiB ( 90,2 KiB uitgepakt)
Ophalen: ncdu-1.13-lp150.1.2.x86_64.rpm ......................................................................[gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: ..................................................................[gereed]
(1/1) Installeren van: ncdu-1.13-lp150.1.2.x86_64 ............................................................[gereed]

En voer je uit met:

dany@pindabook:~> ncdu /run/media/dany/PindaNet/
ncdu

Boomstructuur

Om een boomstructuurweergave te kunnen weergeven, installeer je de tree opdracht met:

dany@pindabook:~> sudo zypper install tree
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van opslagruimte laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Het volgende NIEUWE pakket zal worden geïnstalleerd:
 tree

1 nieuw te installeren pakket.
Totale downloadgrootte: 55,8 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 109,8 KiB worden gebruikt.
Doorgaan? [j/n/...? alle opties tonen] (j): 
pakket tree-1.7.0-lp150.1.8.x86_64 wordt opgehaald               (1/1), 55,8 KiB (109,8 KiB uitgepakt)
Ophalen: tree-1.7.0-lp150.1.8.x86_64.rpm .....................................................................[gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: ..................................................................[gereed]
(1/1) Installeren van: tree-1.7.0-lp150.1.8.x86_64 ...........................................................[gereed]

De tree opdracht kan in de mappenstructuur ook de grootte van elk item in de map weergegeven:

dany@pindabook:~> tree --du -h /run/media/dany/PindaNet/
/run/media/dany/PindaNet/
├── [ 22K] bcm2708-rpi-0-w.dtb
├── [ 21K] bcm2708-rpi-b.dtb
├── [ 22K] bcm2708-rpi-b-plus.dtb
├── [ 21K] bcm2708-rpi-cm.dtb
├── [ 23K] bcm2709-rpi-2-b.dtb
├── [ 24K] bcm2710-rpi-3-b.dtb
├── [ 24K] bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
├── [ 22K] bcm2710-rpi-cm3.dtb
├── [ 51K] bootcode.bin
├── [ 303] BUILD-DATA
├── [ 47K] defaults
│   └── [ 43K] slides
│     └── [ 39K] A.png
├── [2.3K] INSTRUCTIONS-README.txt
├── [1.4G] os
│   ├── [113M] LibreELEC_RPi
│   │   ├── [ 840] LibreELEC_RPi.png
│   │   ├── [ 432] os.json
│   │   ├── [2.2K] partition_setup.sh
│   │   ├── [ 545] partitions.json
│   │   ├── [1.9K] README.md
│   │   ├── [ 429] release_notes.txt
│   │   ├── [657K] slides
│   │   │   ├── [ 31K] A.png
│   │   │   ├── [ 30K] B.png
│   │   │   ├── [ 36K] C.png
│   │   │   ├── [ 31K] D.png
│   │   │   ├── [ 32K] E.png
│   │   │   └── [492K] noobs.psd
│   │   ├── [379K] slides_vga
│   │   │   ├── [ 15K] A.png
│   │   │   ├── [ 15K] B.png
│   │   │   ├── [ 18K] C.png
│   │   │   ├── [ 15K] D.png
│   │   │   ├── [ 16K] E.png
│   │   │   └── [296K] noobs_vga.psd
│   │   ├── [ 168] Storage.tar.xz
│   │   └── [112M] System.tar.xz
│   ├── [113M] LibreELEC_RPi2
│   │   ├── [ 840] LibreELEC_RPi2.png
│   │   ├── [ 374] os.json
│   │   ├── [2.2K] partition_setup.sh
│   │   ├── [ 545] partitions.json
│   │   ├── [1.9K] README.md
│   │   ├── [ 429] release_notes.txt
│   │   ├── [657K] slides
│   │   │   ├── [ 31K] A.png
│   │   │   ├── [ 30K] B.png
│   │   │   ├── [ 36K] C.png
│   │   │   ├── [ 31K] D.png
│   │   │   ├── [ 32K] E.png
│   │   │   └── [492K] noobs.psd
│   │   ├── [379K] slides_vga
│   │   │   ├── [ 15K] A.png
│   │   │   ├── [ 15K] B.png
│   │   │   ├── [ 18K] C.png
│   │   │   ├── [ 15K] D.png
│   │   │   ├── [ 16K] E.png
│   │   │   └── [296K] noobs_vga.psd
│   │   ├── [ 168] Storage.tar.xz
│   │   └── [112M] System.tar.xz
│   └── [1.2G] Raspbian
│     ├── [ 13M] boot.tar.xz
│     ├── [ 424] os.json
│     ├── [ 745] partition_setup.sh
│     ├── [ 537] partitions.json
│     ├── [1.6K] Raspbian.png
│     ├── [ 14K] release_notes.txt
│     ├── [1.2G] root.tar.xz
│     └── [549K] slides_vga
│       ├── [ 50K] A.png
│       ├── [ 48K] B.png
│       ├── [104K] C.png
│       ├── [ 93K] D.png
│       ├── [ 79K] E.png
│       ├── [ 65K] F.png
│       └── [104K] G.png
├── [338K] overlays
│   ├── [1.0K] adau1977-adc.dtbo
│   ├── [1.5K] adau7002-simple.dtbo
│   ├── [2.4K] ads1015.dtbo
│   ├── [2.4K] ads1115.dtbo
│   ├── [2.4K] ads7846.dtbo
│   ├── [1.4K] akkordion-iqdacplus.dtbo
│   ├── [1.4K] allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo
│   ├── [1.2K] allo-digione.dtbo
│   ├── [1011] allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo
│   ├── [1.5K] allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo
│   ├── [1.4K] applepi-dac.dtbo
│   ├── [1.6K] at86rf233.dtbo
│   ├── [2.1K] audioinjector-addons.dtbo
│   ├── [ 787] audioinjector-wm8731-audio.dtbo
│   ├── [ 575] audremap.dtbo
│   ├── [ 449] bmp085_i2c-sensor.dtbo
│   ├── [ 983] dht11.dtbo
│   ├── [ 663] dionaudio-loco.dtbo
│   ├── [1.0K] dionaudio-loco-v2.dtbo
│   ├── [ 765] dpi18.dtbo
│   ├── [ 789] dpi24.dtbo
│   ├── [ 856] dwc2.dtbo
│   ├── [ 423] dwc-otg.dtbo
│   ├── [1.4K] enc28j60.dtbo
│   ├── [1.2K] enc28j60-spi2.dtbo
│   ├── [1.5K] exc3000.dtbo
│   ├── [1.9K] fe-pi-audio.dtbo
│   ├── [1.4K] goodix.dtbo
│   ├── [1.2K] googlevoicehat-soundcard.dtbo
│   ├── [1.2K] gpio-ir.dtbo
│   ├── [1.1K] gpio-ir-tx.dtbo
│   ├── [1.3K] gpio-key.dtbo
│   ├── [ 901] gpio-poweroff.dtbo
│   ├── [1.2K] gpio-shutdown.dtbo
│   ├── [ 779] hifiberry-amp.dtbo
│   ├── [ 655] hifiberry-dac.dtbo
│   ├── [1.7K] hifiberry-dacplus.dtbo
│   ├── [ 959] hifiberry-digi.dtbo
│   ├── [1.1K] hifiberry-digi-pro.dtbo
│   ├── [2.4K] hy28a.dtbo
│   ├── [2.9K] hy28b.dtbo
│   ├── [1.2K] i2c0-bcm2708.dtbo
│   ├── [ 805] i2c1-bcm2708.dtbo
│   ├── [ 270] i2c-bcm2708.dtbo
│   ├── [1.0K] i2c-gpio.dtbo
│   ├── [2.1K] i2c-mux.dtbo
│   ├── [ 644] i2c-pwm-pca9685a.dtbo
│   ├── [3.7K] i2c-rtc.dtbo
│   ├── [4.0K] i2c-rtc-gpio.dtbo
│   ├── [4.3K] i2c-sensor.dtbo
│   ├── [ 343] i2s-gpio28-31.dtbo
│   ├── [1.2K] iqaudio-dac.dtbo
│   ├── [1.5K] iqaudio-dacplus.dtbo
│   ├── [1.3K] iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo
│   ├── [5.1K] jedec-spi-nor.dtbo
│   ├── [1.2K] justboom-dac.dtbo
│   ├── [ 955] justboom-digi.dtbo
│   ├── [1.3K] lirc-rpi.dtbo
│   ├── [1.6K] mbed-dac.dtbo
│   ├── [1.3K] mcp23017.dtbo
│   ├── [ 15K] mcp23s17.dtbo
│   ├── [1.8K] mcp2515-can0.dtbo
│   ├── [1.8K] mcp2515-can1.dtbo
│   ├── [4.1K] mcp3008.dtbo
│   ├── [4.1K] mcp3202.dtbo
│   ├── [3.4K] media-center.dtbo
│   ├── [ 720] midi-uart0.dtbo
│   ├── [ 857] midi-uart1.dtbo
│   ├── [1.1K] mmc.dtbo
│   ├── [ 796] mpu6050.dtbo
│   ├── [2.8K] mz61581.dtbo
│   ├── [2.3K] papirus.dtbo
│   ├── [ 569] pi3-act-led.dtbo
│   ├── [ 818] pi3-disable-bt.dtbo
│   ├── [ 265] pi3-disable-wifi.dtbo
│   ├── [1.4K] pi3-miniuart-bt.dtbo
│   ├── [2.3K] pibell.dtbo
│   ├── [2.6K] piscreen2r.dtbo
│   ├── [2.6K] piscreen.dtbo
│   ├── [2.4K] pisound.dtbo
│   ├── [1.5K] pitft22.dtbo
│   ├── [2.3K] pitft28-capacitive.dtbo
│   ├── [2.7K] pitft28-resistive.dtbo
│   ├── [2.7K] pitft35-resistive.dtbo
│   ├── [1.1K] pps-gpio.dtbo
│   ├── [1.0K] pwm-2chan.dtbo
│   ├── [ 946] pwm.dtbo
│   ├── [1.0K] pwm-ir-tx.dtbo
│   ├── [1.3K] qca7000.dtbo
│   ├── [1.3K] raspidac3.dtbo
│   ├── [ 78K] README
│   ├── [1.9K] rotary-encoder.dtbo
│   ├── [ 489] rpi-backlight.dtbo
│   ├── [3.3K] rpi-cirrus-wm5102.dtbo
│   ├── [ 643] rpi-dac.dtbo
│   ├── [2.5K] rpi-display.dtbo
│   ├── [1018] rpi-ft5406.dtbo
│   ├── [ 771] rpi-proto.dtbo
│   ├── [ 893] rpi-sense.dtbo
│   ├── [ 499] rpi-tv.dtbo
│   ├── [1.3K] rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo
│   ├── [1.1K] sc16is750-i2c.dtbo
│   ├── [1.3K] sc16is752-i2c.dtbo
│   ├── [1.8K] sc16is752-spi1.dtbo
│   ├── [ 846] sdhost.dtbo
│   ├── [1.7K] sdio-1bit.dtbo
│   ├── [1.8K] sdio.dtbo
│   ├── [ 699] sdtweak.dtbo
│   ├── [ 376] smi-dev.dtbo
│   ├── [ 981] smi.dtbo
│   ├── [1.5K] smi-nand.dtbo
│   ├── [ 919] spi0-cs.dtbo
│   ├── [ 492] spi0-hw-cs.dtbo
│   ├── [1.5K] spi1-1cs.dtbo
│   ├── [1.9K] spi1-2cs.dtbo
│   ├── [2.2K] spi1-3cs.dtbo
│   ├── [1.5K] spi2-1cs.dtbo
│   ├── [1.9K] spi2-2cs.dtbo
│   ├── [2.2K] spi2-3cs.dtbo
│   ├── [ 666] spi-gpio35-39.dtbo
│   ├── [ 635] spi-rtc.dtbo
│   ├── [1.9K] superaudioboard.dtbo
│   ├── [ 35K] sx150x.dtbo
│   ├── [4.8K] tinylcd35.dtbo
│   ├── [ 928] uart0.dtbo
│   ├── [ 980] uart1.dtbo
│   ├── [ 715] upstream-aux-interrupt.dtbo
│   ├── [3.1K] upstream.dtbo
│   ├── [1.4K] vc4-fkms-v3d.dtbo
│   ├── [2.3K] vc4-kms-v3d.dtbo
│   ├── [ 758] vga666.dtbo
│   ├── [1.1K] w1-gpio.dtbo
│   ├── [1.2K] w1-gpio-pullup.dtbo
│   └── [1.1K] wittypi.dtbo
├── [2.9M] recovery7.img
├── [ 99] recovery.cmdline
├── [658K] recovery.elf
├── [  0] RECOVERY_FILES_DO_NOT_EDIT
├── [2.8M] recovery.img
├── [ 27M] recovery.rfs
└── [9.5K] riscos-boot.bin

 1.5G used in 12 directories, 207 files