Tips en Trucs 2017

FFmpeg zelf compileren

Opensuse en veel andere distributies verwijderen niet vrij te gebruiken onderdelen uit hun systeem. Dit heeft zeker voor video-liefhebbers grote gevolgen. Zelfs het afspelen van een video op het internet lukt dan niet altijd. Oorspronkelijk bevat de gebruikte software deze onderdelen wel. M.a.w. zelf de broncode downloaden en compileren is de oplossing.

FFmpeg is een zeer veel gebruikt systeem om video af te spelen en te coderen. Heel veel software is er op gebaseerd of gebruikt de FFmpeg bibliotheken. Bij de installatie van de VLC media speler wordt een volledig werkend FFMpeg systeem meegeïnstalleerd. Ook bij de installatie van de Google Chrome browser wordt een volledig werkende FFmpeg systeem meegeïnstalleerd. Een andere benadering bestaat uit het éénmaal installeren van het FFmpeg systeem en alle software die er gebruik van wenst te maken kan dit. De FFmpeg bibliotheken worden als het ware gedeeld met alle software. Voor beide systemen valt iets te zeggen. VLC en Chrome zijn bekend om hun veelzijdigheid: ze spelen alles zonder problemen af, zelfs op systemen waarop dit geblokkeerd wordt. Firefox en Chromium werken met gedeelde bibliotheken. Dit heeft als voordeel dat de bibliotheek maar één keer op het systeem aanwezig is en daardoor eenvoudiger te onderhouden is. Het nadeel is echter dat indien degene die verantwoordelijk is voor de bibliotheek iets verwijdert, alle daarop gebaseerde software daar hinder van ondervindt.

Om de door openSUSE meegeleverde beperkte FFmpeg versie te vervangen door een volledige versie, moet je de FFmpeg broncode downloaden:

dany@pindabook:~> wget http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-3.4.tar.bz2
--2017-11-03 16:05:12-- http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-3.4.tar.bz2
Herleiden van ffmpeg.org (ffmpeg.org)... 79.124.17.100
Verbinding maken met ffmpeg.org (ffmpeg.org)|79.124.17.100|:80... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: 10171702 (9,7M) [application/x-bzip2]
Wordt opgeslagen als: ‘ffmpeg-3.4.tar.bz2’

100%[===============================================================>] 10.171.702 3,49MB/s  in 2,8s  

2017-11-03 16:05:15 (3,49 MB/s) - '‘ffmpeg-3.4.tar.bz2’' opgeslagen [10171702/10171702]

Daarna pak je de gedownloade broncode uit in de map /usr/local/src. In de map /usr/local komt software die je zelf manueel installeert, de installatieprogramma's van uw distributie bekijken en beheren de software in deze map niet. De src submap bevat enkel broncode.

dany@pindabook:~> sudo tar -jxf ffmpeg-3.4.tar.bz2 --directory /usr/local/src/
[sudo] wachtwoord voor root:

Open de map met de FFmpeg broncode:

dany@pindabook:~> cd /usr/local/src/ffmpeg-3.4/

Om broncode te compileren heb je software nodig (op mijn systeem ontbreekt alleen het pakket yasm):

dany@pindabook:/usr/local/src/ffmpeg-3.4> sudo zypper install gcc make kernel-default-devel yasm
Gegevens van installatiebron laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
'make' is al geïnstalleerd.
Geen updatekandidaat voor bijwerken van 'make-4.0-7.15.x86_64'. De hoogst beschikbare versie is al geïnstalleerd.
'gcc' is al geïnstalleerd.
Geen updatekandidaat voor bijwerken van 'gcc-4.8-11.16.x86_64'. De hoogst beschikbare versie is al geïnstalleerd.
'kernel-default-devel' is al geïnstalleerd.
Geen updatekandidaat voor bijwerken van 'kernel-default-devel-4.4.92-31.1.x86_64'. De hoogst beschikbare versie is al geïnstalleerd.
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Het volgende NIEUWE pakket zal worden geïnstalleerd:
 yasm

1 nieuw te installeren pakket.
Totale downloadgrootte: 352,2 KiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 2,0 MiB worden
gebruikt.
Doorgaan? [j/n/...? alle opties tonen] (j): 
pakket yasm-1.2.0-14.14.x86_64 wordt opgehaald           (1/1), 352,2 KiB ( 2,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: yasm-1.2.0-14.14.x86_64.rpm ............................................................[gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: .....................................................[gereed]
(1/1) Installeert: yasm-1.2.0-14.14.x86_64 ......................................................[gereed]

Daarna bepalen we hoe we FFmpeg willen compileren. In ons geval willen we gedeelde (shared) bibliotheken bekomen voor Firefox en Chromium en geen statische bibliotheken zoals voor VLC of Chrome. Bij de configuratie wordt eveneens getest of alle onderdelen voor het compileren op uw systeem aanwezig zijn. Op het einde krijg je een overzicht van alle door FFmpeg ondersteunde functies.

dany@pindabook:/usr/local/src/ffmpeg-3.4> ./configure --enable-shared --disable-static     
install prefix      /usr/local
source path        .
C compiler        gcc
C library         glibc
ARCH           x86 (generic)
big-endian        no
runtime cpu detection   yes
standalone assembly    yes
x86 assembler       yasm
MMX enabled        yes
MMXEXT enabled      yes
3DNow! enabled      yes
3DNow! extended enabled  yes
SSE enabled        yes
SSSE3 enabled       yes
AESNI enabled       yes
AVX enabled        yes
AVX2 enabled       yes
XOP enabled        yes
FMA3 enabled       yes
FMA4 enabled       yes
i686 features enabled   yes
CMOV is fast       yes
EBX available       yes
EBP available       yes
debug symbols       yes
strip symbols       yes
optimize for size     no
optimizations       yes
static          no
shared          yes
postprocessing support  no
network support      yes
threading support     pthreads
safe bitstream reader   yes
texi2html enabled     no
perl enabled       yes
pod2man enabled      yes
makeinfo enabled     no
makeinfo supports HTML  no

External libraries:
iconv           xlib

External libraries providing hardware acceleration:
cuda           cuvid           nvenc           v4l2_m2m

Libraries:
avcodec          avfilter         avutil          swscale
avdevice         avformat         swresample

Programs:
ffmpeg          ffprobe          ffserver

Enabled decoders:
aac            aura2           ffvhuff          motionpixels
...
realtext         targa_y216        vp7            zero12v

Enabled encoders:
a64multi         flv            pcm_mulaw         rv20
...
flac           pcm_f64le         rv10

Enabled hwaccels:
h264_cuvid        mpeg1_cuvid        mpeg4_cuvid        vp8_cuvid
hevc_cuvid        mpeg2_cuvid        vc1_cuvid         vp9_cuvid
mjpeg_cuvid

Enabled parsers:
aac            dpx            h264           rv30
aac_latm         dvaudio          hevc           rv40
ac3            dvbsub          mjpeg           sipr
adx            dvd_nav          mlp            tak
bmp            dvdsub          mpeg4video        vc1
cavsvideo         flac           mpegaudio         vorbis
cook           g729           mpegvideo         vp3
dca            gsm            opus           vp8
dirac           h261           png            vp9
dnxhd           h263           pnm            xma

Enabled demuxers:
aa            flac           lrc            r3d
...
wsvqa           xa            xvag           yuv4mpegpipe
wtv

Enabled muxers:
a64            g726           mpeg2dvd         rm
...
g722           mpeg1vcd         rawvideo         yuv4mpegpipe
g723_1          mpeg1video

Enabled protocols:
async           ftp            mmsh           srtp
cache           gopher          mmst           subfile
concat          hls            pipe           tcp
crypto          http           prompeg          tee
data           httpproxy         rtmp           udp
ffrtmphttp        icecast          rtmpt           udplite
file           md5            rtp            unix

Enabled filters:
abench          blackdetect        gblur           readeia608
...
vflip           volumedetect       weave           zoompan
vibrato

Enabled bsfs:
aac_adtstoasc       h264_mp4toannexb     mov2textsub        remove_extradata
chomp           hevc_mp4toannexb     mp3_header_decompress   text2movsub
dca_core         imx_dump_header      mpeg4_unpack_bframes   vp9_raw_reorder
dump_extradata      mjpeg2jpeg        noise           vp9_superframe
extract_extradata     mjpega_dump_header    null           vp9_superframe_split

Enabled indevs:
fbdev           lavfi           oss            v4l2

Enabled outdevs:
fbdev           oss            v4l2

License: LGPL version 2.1 or later
Creating configuration files ...

Na een geslaagde configuratie (zonder foutmeldingen) kan je het compileren starten (wees geduldig):

dany@pindabook:/usr/local/src/ffmpeg-3.4> make
GEN   libavutil/libavutil.version
GEN   libswscale/libswscale.version
GEN   libswresample/libswresample.version
GEN   libavcodec/libavcodec.version
GEN   libavformat/libavformat.version
GEN   libavfilter/libavfilter.version
GEN   libavdevice/libavdevice.version
CC   libavdevice/alldevices.o
CC   libavdevice/avdevice.o
CC   libavdevice/fbdev_common.o
...
fftools/ffserver.c: In function ‘build_file_streams’:
fftools/ffserver.c:3686:17: warning: ‘codec’ is deprecated (declared at ./libavformat/avformat.h:893) [-Wdeprecated-declarations]
         add_av_stream1(stream, infile->streams[i]->codec, 1);
         ^
LD   ffserver_g
STRIP  ffserver

Daarna verwijderen we de openSUSE FFmpeg versie van het systeem. Dit kan volgens mij enkel met een rpm opdracht (zypper is gebaseerd op rpm).

dany@pindabook:/usr/local/src/ffmpeg-3.4> sudo rpm -e --nodeps libavcodec57 libavdevice57 libavfilter6 libavformat57 libavutil55 libswresample2 libswscale4
[sudo] wachtwoord voor root:

We moeten deze pakketten niet alleen verwijderen, maar ook verhinderen dat ze terug op het systeem terecht komen. Dit kan namelijk als zypper de afhankelijkheden controleert bij een update of installatie. Je kunt de toestand van deze pakketten vergrendelen met:

dany@pindabook:/usr/local/src/ffmpeg-3.4> sudo zypper addlock libavcodec57 libavdevice57 libavfilter6 libavformat57 libavutil55 libswresample2 libswscale4
De gespecificeerde blokkeringen zijn met succes toegevoegd.

Daarna kan je de zelf gecompileerde FFmpeg bibliotheken installeren:

dany@pindabook:/usr/local/src/ffmpeg-3.4> sudo make install
INSTALL libavdevice/libavdevice.so
STRIP  install-libavdevice-shared
INSTALL libavfilter/libavfilter.so
STRIP  install-libavfilter-shared
INSTALL libavformat/libavformat.so
STRIP  install-libavformat-shared
INSTALL libavcodec/libavcodec.so
STRIP  install-libavcodec-shared
INSTALL libswresample/libswresample.so
STRIP  install-libswresample-shared
INSTALL libswscale/libswscale.so
STRIP  install-libswscale-shared
INSTALL libavutil/libavutil.so
STRIP  install-libavutil-shared
INSTALL doc/ffmpeg.1
INSTALL doc/ffprobe.1
...
INSTALL libavutil/xtea.h
INSTALL libavutil/tea.h
INSTALL libavutil/lzo.h
INSTALL libavutil/avconfig.h
INSTALL libavutil/ffversion.h
INSTALL libavutil/libavutil.pc

Nu de nieuwe bibliotheken nog voor andere software beschikbaar stellen met:

dany@pindabook:/usr/local/src/ffmpeg-3.4> sudo ldconfig

De bibliotheken staan nu in de lib submap van /usr/local. Zo kom je te weten welke pakketten je moet verwijderen en vergrendelen.

dany@pindabook:/usr/local/src/ffmpeg-3.4> ls /usr/local/lib/
libavcodec.so       libavfilter.so      libavutil.so       libswscale.so
libavcodec.so.57     libavfilter.so.6     libavutil.so.55      libswscale.so.4
libavcodec.so.57.107.100 libavfilter.so.6.107.100 libavutil.so.55.78.100  libswscale.so.4.8.100
libavdevice.so      libavformat.so      libswresample.so     pkgconfig
libavdevice.so.57     libavformat.so.57     libswresample.so.2
libavdevice.so.57.10.100 libavformat.so.57.83.100 libswresample.so.2.9.100

Na het (her)starten van Firefox kan je nu om het even welke video op internet bekijken.
Firefox video

Bij een update met zypper merken we dat de openSUSE FFmpeg bibliotheken vergrendeld zijn en dus niet geïnstalleerd worden:

dany@pindabook:~> sudo zypper up
[sudo] wachtwoord voor root: 
Gegevens van installatiebron laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...

Het volgende 7 items zijn vergrendeld en zullen niet worden veranderd door welke actie dan ook:
 Beschikbaar:
 libavcodec57 libavdevice57 libavfilter6 libavformat57 libavutil55 libswresample2 libswscale4

De volgende 20 items voor bijwerken van een pakket worden NIET geïnstalleerd:
 autofs btrfsmaintenance btrfsprogs btrfsprogs-udev-rules e2fsprogs fuse gptfdisk libbtrfs0 libcom_err2
 libext2fs2 libfuse2 libgphoto2-6 libgphoto2-6-lang libparted0 libreiserfscore0 libtwolame0 ntfs-3g
 ntfsprogs parted sshfs

De volgende toepassing zal worden VERWIJDERD:
 "VLC Media player"

De volgende 8 pakketten zullen worden opgewaardeerd:
 libvlc5 libvlccore8 vlc vlc-codec-gstreamer vlc-codecs vlc-lang vlc-noX vlc-qt

8 op te waarderen pakketten.
Totale downloadgrootte: 9,8 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 41,0 B worden
gebruikt.
Doorgaan? [j/n/...? alle opties tonen] (j): 
pakket libvlccore8-2.2.6-5.2.x86_64 wordt opgehaald        (1/8), 426,7 KiB ( 1,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: libvlccore8-2.2.6-5.2.x86_64.rpm .......................................................[gereed]
pakket libvlc5-2.2.6-5.2.x86_64 wordt opgehaald          (2/8), 96,5 KiB (131,5 KiB uitgepakt)
Ophalen: libvlc5-2.2.6-5.2.x86_64.rpm ..............................................[gereed (85,0 KiB/s)]
pakket vlc-noX-2.2.6-5.2.x86_64 wordt opgehaald          (3/8),  3,3 MiB ( 11,5 MiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-noX-2.2.6-5.2.x86_64.rpm ...............................................[gereed (1,7 MiB/s)]
pakket vlc-qt-2.2.6-5.2.x86_64 wordt opgehaald           (4/8),  1,1 MiB ( 3,0 MiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-qt-2.2.6-5.2.x86_64.rpm ..............................................[gereed (196,7 KiB/s)]
pakket vlc-2.2.6-5.2.x86_64 wordt opgehaald            (5/8), 248,3 KiB (401,7 KiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-2.2.6-5.2.x86_64.rpm ...............................................................[gereed]
pakket vlc-lang-2.2.6-5.2.noarch wordt opgehaald          (6/8),  4,5 MiB ( 32,1 MiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-lang-2.2.6-5.2.noarch.rpm ..............................................[gereed (1,5 MiB/s)]
pakket vlc-codecs-2.2.6-5.2.x86_64 wordt opgehaald         (7/8), 129,5 KiB (286,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-codecs-2.2.6-5.2.x86_64.rpm ........................................................[gereed]
pakket vlc-codec-gstreamer-2.2.6-5.2.x86_64 wordt opgehaald    (8/8), 61,5 KiB ( 26,6 KiB uitgepakt)
Ophalen: vlc-codec-gstreamer-2.2.6-5.2.x86_64.rpm ...............................................[gereed]
Controleren op conflicten tussen bestanden: .....................................................[gereed]
(1/8) Installeert: libvlccore8-2.2.6-5.2.x86_64 .................................................[gereed]
(2/8) Installeert: libvlc5-2.2.6-5.2.x86_64 .....................................................[gereed]
(3/8) Installeert: vlc-noX-2.2.6-5.2.x86_64 .....................................................[gereed]
(4/8) Installeert: vlc-qt-2.2.6-5.2.x86_64 ......................................................[gereed]
(5/8) Installeert: vlc-2.2.6-5.2.x86_64 .........................................................[gereed]
(6/8) Installeert: vlc-lang-2.2.6-5.2.noarch ....................................................[gereed]
(7/8) Installeert: vlc-codecs-2.2.6-5.2.x86_64 ..................................................[gereed]
(8/8) Installeert: vlc-codec-gstreamer-2.2.6-5.2.x86_64 .........................................[gereed]

Bij het installeren van nieuwe op FFmpeg gebaseerde software, kan door de vergrendeling niet meer aan de afhankelijkheden worden voldaan. Je krijgt een melding met een paar opties. Betreft het enkel de FFmpeg bibliotheken, negeer dan deze afhankelijkheden en laat de installatie doorgaan:

dany@pindabook:~> sudo zypper install chromium
Gegevens van installatiebron laden...
Lezen van geïnstalleerde pakketten...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

Probleem: chromium-62.0.3202.75-121.1.x86_64 vereist libavcodec.so.57()(64bit), maar aan deze eis kan niet voldaan worden
 niet-installeerbare providers: libavcodec57-3.3.1-1.1.x86_64[repo-oss]
          libavcodec57-3.3.4-7.1.x86_64[repo-update]
 Oplossing 1: De volgende acties zullen uitgevoerd worden:
 verwijder de vergrendeling om de installatie van libavcodec57-3.3.1-1.1.x86_64[repo-oss] toe te staan
 verwijder de vergrendeling om de installatie van libswresample2-3.3.1-1.1.x86_64[repo-oss] toe te staan
 Oplossing 2: verwijder de vergrendeling om de installatie van libavcodec57-3.3.4-7.1.x86_64[repo-update] toe te staan
 Oplossing 3: chromium-62.0.3202.75-121.1.x86_64 niet installeren
 Oplossing 4: chromium-62.0.3202.75-121.1.x86_64 afbreken door enige van zijn afhankelijkheden te negeren

Kies uit de bovenstaande oplossingen door een nummer of kies (a)nnuleren [1/2/3/4/a] (a): 4
Afhankelijkheden oplossen...
Pakketafhankelijkheden oplossen...

De volgende toepassing wordt geïnstalleerd:
 Chromium

De volgende 6 NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:
 chromium libminizip1 libre2-0 libwebpmux1 noto-coloremoji-fonts noto-emoji-fonts

De volgende 2 aanbevolen pakketten zijn automatisch geselecteerd:
 noto-coloremoji-fonts noto-emoji-fonts

6 nieuwe te installeren pakketten.
Totale downloadgrootte: 57,2 MiB. Reeds in de cache: 0 B. Na de bewerking zal aanvullend 203,9 MiB worden
gebruikt.
Doorgaan? [j/n/...? alle opties tonen] (j): 
pakket noto-coloremoji-fonts-20151215-4.13.noarch wordt opgehaald (1/6),  2,2 MiB ( 2,5 MiB uitgepakt)
Ophalen: noto-coloremoji-fonts-20151215-4.13.noarch.rpm ............................[gereed (17,5 KiB/s)]
pakket noto-emoji-fonts-20151215-4.13.noarch wordt opgehaald    (2/6), 269,9 KiB (409,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: noto-emoji-fonts-20151215-4.13.noarch.rpm ..............................................[gereed]
pakket libminizip1-1.2.8-13.15.x86_64 wordt opgehaald       (3/6), 28,9 KiB ( 49,0 KiB uitgepakt)
Ophalen: libminizip1-1.2.8-13.15.x86_64.rpm .....................................................[gereed]
pakket libre2-0-20161101-5.1.x86_64 wordt opgehaald        (4/6), 143,3 KiB (411,9 KiB uitgepakt)
Ophalen: libre2-0-20161101-5.1.x86_64.rpm .......................................................[gereed]
pakket libwebpmux1-0.4.3-9.3.x86_64 wordt opgehaald        (5/6), 20,1 KiB ( 30,4 KiB uitgepakt)
Ophalen: libwebpmux1-0.4.3-9.3.x86_64.rpm .......................................................[gereed]
pakket chromium-62.0.3202.75-121.1.x86_64 wordt opgehaald     (6/6), 54,5 MiB (200,6 MiB uitgepakt)
Ophalen: chromium-62.0.3202.75-121.1.x86_64.rpm .....................................[gereed (3,3 MiB/s)]
Controleren op conflicten tussen bestanden: .....................................................[gereed]
(1/6) Installeert: noto-coloremoji-fonts-20151215-4.13.noarch ...................................[gereed]
(2/6) Installeert: noto-emoji-fonts-20151215-4.13.noarch ........................................[gereed]
(3/6) Installeert: libminizip1-1.2.8-13.15.x86_64 ...............................................[gereed]
(4/6) Installeert: libre2-0-20161101-5.1.x86_64 .................................................[gereed]
(5/6) Installeert: libwebpmux1-0.4.3-9.3.x86_64 .................................................[gereed]
(6/6) Installeert: chromium-62.0.3202.75-121.1.x86_64 ...........................................[gereed]

Chromium werkt en speelt video's op het internet af.
Chrome video